Gottlieber - Morning Sin (300g)

Hoyer - Manuka honey MGO 550+ (250g)

Gottlieber - Morning Sin (150g)

Hero - Le Cacao (680g)

Hoyer - Manuka honey MGO 400+ (250g)

Nectaflor - Hazelnut mass (400g)

Alce Nero - Hazelnut spread (180g)

Mars - Teasers Maltese (200g)

La Pinca - Chestnut Cream (350g)

Mars - The Milky Way (200g)

Three Peaks - Manuka Honey (250g)

Hoyer - Manuka honey MGO 250+ (250g)

Vitam - Hefeextrakt Klassik im Glas (250g)

Rapunzel - Mandelmus Bio braun (500g)

Hoyer - Edelkastanienhonig (Toskana) (500g)